Algemene verkoopsvoorwaarden

Alle verkoopcontracten worden door de verkoper onder opschortende voorwaarde gesloten, totdat uit de door hem ingewonnen informaties blijkt dat de koper voldoende kredietwaardig is.

Elke wijziging of nietigverklaring van de bestelling is afhankelijk van het geschreven akkoord van de verkoper.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.
Vertraging in de levering geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

De goederen worden verzonden op risico van de koper.
De vervoers-, verzekerings-, dedouanerings- en andere kosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Indien het contract bepaalt dat de koper de goederen zal afhalen, dient deze de overeengekomen termijnen te eerbiedigen, anders behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken of de koper te verplichten de levering te aanvaarden, zonder uitsluiting van het recht op schadevergoeding en intresten in elk van deze gevallen.

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering  of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Wanneer de verkoper  ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat door de koper enige schadevergoeding kan worden geëist.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

De koopwaar wordt geleverd in de zetel van de verkoper of op een door partijen vooraf bepaalde plaats. Alle koopwaar dient voor het laden gereceptioneerd en aanvaard te worden. Deze aanvaarding dekt de conformiteit der koopwaren zowel qua kwaliteit of kwantiteit en afmetingen. Het opladen door de koper geldt als onwederroepelijke en definitieve aanvaarding der koopwaren. De koper heeft derhalve de verplichting vooraf de nodige controle uit te voeren. Ingeval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateerden en voor rekening van de koper. De aflevering van de goederen aan deze tussenpersoon geldt als definitieve aanvaarding. Alle klachten zullen nietig en onbestaande zijn door het ondertekenen van de afname- en leveringsbon door de koper of diens aangestelde, welke gelden als definitieve aanvaarding van de koopwaar. De aanvaarding dekt zelfs de verborgen gebreken ingeval van koop  gezien deze bij verkoop evenmin door de verkoper kunnen gekend zijn.

Elke klacht inzake de goederen moet op straffe van verval onmiddellijk bij ontvangst van de koopwaar en bij aangetekend schrijven gemeld worden. Indien een klacht als rechtmatig zou wordt aanvaard, beperkt het verhaal tegen de verkoper zich tot het bedrag van de factuur van de betrokken zending. De verkoper behoudt zich het recht voor de geweigerde koopwaar te vervangen, zonder verdere schadeloosstelling.  Behoudens andersluidende bepalingen zijn de goederen alleen betaalbaar door in  België gangbare munt, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, dan wel op een door haar aangegeven Belgische bankrekening binnen de dertig dagen na factuurdatum.

Elke betaling, welke niet volledig uitgevoerd is binnen de hiervoor vastgelegde termijn doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest  lopen van 1 % per maand en dit vanaf de factuurdatum . Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR en maximum van 2.500,00 EUR als schadebeding.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldag worden alle andere facturen ineens opeisbaar en mag de vennootschap te harer keuze of de uitvoering harerzijds van eventuele andere kooptransacties opschorten totdat alle openstaande factuurbedragen zijn betaald of eventuele andere kooptransacties waarvan de vennootschap nog uitvoering moet geven, zonder ingebrekestelling en zelfs zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwen.  De goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de betaling niet volledig werd uitgevoerd.  Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractssluiting.

Wanneer de koper enerzijds een bestelling annuleert  of zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt de verkoper zich het  recht voor zowel de uitvoering te vorderen, ofwel een schadevergoeding te eisen van dertig procent van de waarde der niet afgenomen goederen, ongeacht de  meerdere bewezen schade door de verkoper ingevolge de verbreking van de overeenkomst door de koper.

Prijzen zijn steeds zonder verbintenis en kunnen berekend worden tegen het  tarief van kracht op de dag van de levering, zelf zonder voorafgaande mededeling.  Prijslijsten kunnen niet als aanbod aanzien worden.  Bij muntontwaarding behoudt de verkoper het recht de bedongen prijzen aan te passen met het percentage van de ontwaarding, zelf als voorafgaand prijsoffertes op bestelbon werden opgemaakt, aanvaard en ondertekend.

Alle verkoopsovereenskomsten tussen partijen gesloten, alsook alle betwistingen tussen partijen worden beheerst zo door het Belgisch recht.

In geval van geschil of betwisting zijn territoriaal alleen de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent dan wel het Vredegerecht kanton Deinze bevoegd.

In geen geval kunnen de gebeurlijke factuurvoorwaarden van de koper afbreuk doen aan hogergenoemde voorwaarden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard.
De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
IDE Woods bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
IDE Woods bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. IDE Woods bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

IDE Woods bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
IDE Woods bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Interesse in onze producten en diensten?

 

Contacteer ons

© 2024 IDE Woods - Alle rechten voorbehouden. - Privacyvoorwaarden - BTW BE 0457.310.260 - RPR Gent - website by Purple Panda